تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان

درخواست شهرام همایون از رضا پهلوی برای پیوستن به حرکت او