تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان

پایان داعش؛ سردرگمی بی بی سی

بی بی سی