تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان

بی بی سی باز هم در روز آزادی مطبوعات شیطنت کرد

بی بی سی