تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان

خیانت ملکه به شاه؛ تحقیر پاسپورت پهلوی

بی بی سی