تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان

چه کسی کاپیتولاسیون را لغو کرد؟ رضاخان یا خمینی؟