<-- Twitter Summary card images must be at least 120x120px -->
4577

بیم و امید خانواده های مهاجران سنگالی‎

AP
1397/10/08 23:26
خانواده های سنگالی که اعضایشان برای یافتن کار و زندگی بهتر از طرق غیرقانونی به کشورهای دیگر مهاجرت کرده اند، با نگرانی، در انتظار شنیدن خبری از عزیزان خود هستند.