<-- Twitter Summary card images must be at least 120x120px -->
4600

عادی شدن جریان زندگی در بغداد‎

منابع خارجی
1397/10/19 15:57

شهروندان بغداد پس از سال ها جنگ و ناامنی این روزها طعم زندگی در آرامش را می چشند.