تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان

آمد نیوز جدید ترین عضو اپوزسیون تجزیه طلبان

سلطنت طلب

آزمون جدید سلطنت طلبان؛ رضا پهلوی یا مجاهدین

برخی از سلطنت طلبان و طرفداران شاهزاده رضا پهلوی به مانند علیرضا نوری زاده اخیرا از هاشم خواستار، معلم بازنشسته ای که حمایت تمام قد سازمان مجاهدین خلق را دارد حمایت کرده اند و این یعنی بازی در زمین مریم رجوی و خیانت به خاندان پهلوی.

آیا شهرام همایون هم به جرگه تجزیه طلبان می پیوندد؟

همایون درباره تجزیه ایران موضع گیری می کند اما ناخواسته و یا خواسته امروز تجزیه طلبی در شبکه تحت مدیریت او تبلیغ می شود.

خبرهای آمد نیوز صدای دوستانش را هم در آورد

 در هفته های گذشته اتفاقاتی روی داد که باعث اختلاف میان روح الله زم (آمد نیوز) و امیرعباس فخرآور (کنگره ملی ایرانیان) با یکدیگر شد، اتفاقاتی که رازها را عیان و پرده از واقعیتها برداشت. واقعیتهایی که عمق فاجعه در اپوزسیون ایران را نشان می دهد.

فرشگردی ها چه کسانی هستند؟ شورای ملی دوم در راه است؟

اعضای موسس فرشگرد را 40 نفر از جمهوری خواهان و مشروطه خواهان خارج از ایران تشکیل می دهند که عمدتا جوان هستند و زیر 40 سال سن دارند. می گویند هیچ آلترناتیوی برای ایران ندارند اما رضا پهلوی را حامی خود و محور اپوزسیون برای اتحاد می دانند.

پرونده ویژه