تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان

مسعود بهنود: ایران در سال 2006 به جام جهانی صعود نکرده است

بی بی سی

بیست و هشت مرداد و آقای نخست وزیر؛ نودثانیه 64

در این فتوکلیپ 90 ثانیه ای اتفاقات یک هفته گذشته ایران را با هم مرور می کنیم. این فتو کلیپ هر جمعه از سایت رصد تی وی منتشر می شود.

از بدرقه روحانی تا لبخندهای دخترانه؛ نود ثانیه 63

در این فتوکلیپ 90 ثانیه ای اتفاقات یک هفته گذشته ایران را با هم مرور می کنیم. این فتو کلیپ هر جمعه از سایت رصد تی وی منتشر می شود.

از مصدق تا المپیک؛ نود ثانیه 61

در این فتوکلیپ 90 ثانیه ای اتفاقات یک هفته گذشته ایران را با هم مرور می کنیم. این فتو کلیپ هر جمعه از سایت رصد تی وی منتشر می شود.

نود ثانیه 53؛ از فراکسیون امید تا رو در رو با مجرم

در این فتوکلیپ 90 ثانیه ای اتفاقات یک هفته گذشته ایران را با هم مرور می کنیم. این فتو کلیپ هر جمعه از سایت رصد تی وی منتشر می شود.

      پرونده ویژه