تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان

رضا پهلوی رفت گلستان و پیرزاده ماندند؛ پایان تلخِ شاهزاده در شورای ملی

سلطنت طلب

میخی دیگر بر تابوت سلطنت طلبی

پس از انتشار فایل صوتی اخیر رضا پهلوی که وی در آن رسانه های لس آنجلسی را "فکسنی" خواند و از آنها ابراز ناامیدی کرد، حالا همین رسانه ها به تکاپو افتاده اند تا دوباره حمایت شاهزاده را جلب کنند. در همین راستا شهرام همایون مدیر تلویزیون کانال یک اخیرا در برنامه خود نظرسنجی ای را گذاشته که بیشتر به ضرر تفکر سلطنت طلبی است تا به نفعش.

فخرآور: اپوزیسیون سلطنت طلب خوش قلب اما نادان هستند

فخر آور که این روزها بابت برخی اظهاراتش درباره فرح پهلوی مورد انتقاد برخی اپوزیسیون قرار گرفته است در برنامه خود گفت این اپوزیسیون خوش قلب اما نادان هستند.

استعفای دو پهلوی رضا پهلوی از شورای ملی؛ شاهزاده تاریکی!

خبر استعفای رضا پهلوی در میان تلویزیون های لس آنجلسی با استقبال مواجه شد. خبری که ابتدا شهرام همایون آن را بر اساس بیانیه شاهزاده پیرامون انتخابات شورای ملی شایعه می کند. اما به نظر می رسد این استعفا فعلا در حد یک شو تبلیغاتی است.

پرونده ویژه