تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان

دور شدن سایه جنگ(3)؛ از خیانت شاهزاده تا آشتی ملی

پشت پرده فریاد غرب از نقض حقوق بشر

در حالی که کشورهای غربی با متهم کردن دیگر کشورها به "نقض حقوق بشر" سعی در القای نگرانی خود از پایمال شدن حقوق انسانی دارند، اقدامات انها نشان از کارنامه سیاه این کشورها در این زمینه دارد. 

مدیر جدید صدای آمریکا تجزیه طلب یا مطیع تندروها؟

با تغییر مدیر کل صدای آمریکا ، بخش فارسی این رسانه سیاست تجزیه ایران را دنبال می کند.

صدای آمریکا ،دلسوز کودتاگران خاورمیانه

صدای آمریکا نگران بی کار شدن کودتاگران ترکیه است. کودتاگرانی که به کشور خود خیانت کرده اند.

رسوایی های اخلاقی مجریان صدای آمریکا

مهدی فلاحتی از مجریان صدای آمریکا در یکی از برنامه های خود به موضوع ممنوعیت آزادی روابط در ایران پرداخت. این در حالی است که نتیجه آزادی روابط در این شبکه و شخص او باعث اتفاقات ناخوشایندی شده است.

پرونده ویژه