<-- Twitter Summary card images must be at least 120x120px -->
4598

تصاویری از زیر زمین‎

منابع خارجی
1397/10/19 15:34

انسان گاهی برای در امان ماندن از خطرات، گاهی برای تفریح و گاهی برای تسهیل کار و زندگی خود از سطح زمین به زیر زمین روی می آورد.