تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان

ایران در هفته ای که گذشت؛ نود ثانیه 110

ایران

ایران در هفته ای که گذشت؛ نود ثانیه 106

در این فتوکلیپ 90 ثانیه ای اتفاقات یک هفته گذشته ایران را با هم مرور می کنیم. این فتو کلیپ هر جمعه از سایت رصد تی وی منتشر می شود.

ایران در هفته ای که گذشت؛ نود ثانیه 105

در این فتوکلیپ 90 ثانیه ای اتفاقات یک هفته گذشته ایران را با هم مرور می کنیم. این فتو کلیپ هر جمعه از سایت رصد تی وی منتشر می شود.

ایران در هفته ای که گذشت؛ نود ثانیه 102

در این فتوکلیپ 90 ثانیه ای اتفاقات یک هفته گذشته ایران را با هم مرور می کنیم. این فتو کلیپ هر جمعه از سایت رصد تی وی منتشر می شود.

ایران در هفته ای که گذشت؛ نود ثانیه 100

در این فتوکلیپ 90 ثانیه ای اتفاقات یک هفته گذشته ایران را با هم مرور می کنیم. این فتو کلیپ هر جمعه از سایت رصد تی وی منتشر می شود.