موشن گرافیک انتخابات و رسانه ها

موشن گرافیک انتخابات و رسانه ها

با نزدیک شدن به انتخابات #مجلس و مجلس #خبرگان ، رویکرد رسانه های #اپوزیسیون ایران را بررسی کرده ایم. این رسانه ها عمدتا پشتیبان مالی شان دولت ها یا باقی مانده حکومت #پهلوی هستند.