موشن گرافیک تجزیه ایران از جعفر رائد تا علیرضا نوری زاده

موشن گرافیک تجزیه ایران از جعفر رائد تا علیرضا نوری زاده

سفیر سابق پهلوی در عربستان که پس از انقلاب از سوی سعودی مامور سازماندهی اپوزیسیون ایران می شود. یکی از اهداف او تجزیه ایران بود که پس از مرگ او علیرضا نوری زاده آن را دنبال می کند.