1268

بازی با اعتبار رسانه ای

شبکه تلویزیونی بی بی سی فارسی با انتشار گزارشی مبنی برافشای اسنادی از نامه نگاری پنهانی آیت الله خمینی (بنیانگذار انقلاب ایران ( با رؤسای جمهورآمریکا خبرساز شد. این به اصـطلاح سنـد که بی بی سـی ازآن به عنوان بخشـی ازاسنـاد طبقه بنـدی شـده و سـری سـازمان CIA یاد می کند، درواقـع بخشی از گـزارش یـک بولتن تحلیـلی سازمان CIA آمریکاست که درمارس سال 1980 منتشر شده واز دید کارشنا سان فـا قد هرگونه اعتبارلازم می باشد.


نظر دهید