1402

به خودمان بر می گردد

اقدامات تروریستی عده ای در اروپا و آمریکا در واقع بازتاب رفتارهای گذشته غرب در استعمار کشورها است.
نظر دهید