745

پوستر/ فرهنگ تحقیر

امروزه در آمریکا تحقیر _سیاهان تبدیل به یک فرهنگ شده است.

نظر دهید