تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
3102
10:46  1396/08/16  

انگلستان: تظاهرات اعتراضی «یک میلیون ماسک»

انگلستان:انگلستان:

همزمان با شب آتش در لندن، هزاران نفر معترض نقاب پوش در تظاهرات سالانه موسوم به «یک میلیون ماسک» شرکت کردند.

تظاهرات «یک میلیون ماسک» را برای اولین بارهکر فعال حقوق اجتماعی موسوم به انانیموس یا ناشناس در سال ٢٠١٣ به وجود آورد.«یک میلیون ماسک» نماد اعتراض است، اعتراض به تدابیر اقتصادی و سیاسی دولت و همچنین خشونت های پلیس نسبت به مردم معترض به این سیاست ها. همزمان با لندن در شهرهای دیگر جهان هم مردم با پوشیدن نقاب تظاهرات کردند. سرکرده گروه ناشناس میگوید خواسته اش به وجود آوردن فردای بهتره برای همه و این تظاهرات فرصتی است برای جمع کردن مردم با پیشینه های مختلف از ثروتمند و فقیر گرفته تا پناهجویان جنگی و دانشجویان و بی خانمانان در کنارهم.

نظر دهید
مطالب مرتبط