تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
331
  
براندازی نرم از طریق دوقطبی سازی
   

در حال بارگزاری...

براندازی نرم از طریق دوقطبی سازی

14:00  1394/09/28  

صدای آمریکا با تفرقه اندازی میان دولت و رهبری بدنبال دو قطبی سازی در کشور است


نظر دهید