تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
3472
11:18  1396/11/14  

پیست اسکی تاریک دره همدان

پیستپیست

پیست تاریک همدان پس از بارش های اخیر ،بازگشایی شد تا اسکی بازان بتوانند در این پیست به ورزش اسکی بپردازند.
نظر دهید
مطالب مرتبط