تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
3499
10:56  1396/11/18  

اشاره به ایران در جلسه کمیته مجلس نمایندگان آمریکا درباره تهدیدات سایبری

اشارهاشاره

کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا ، در جلسه ای تهدیدات خارجی در فضای مجازی و اهمیت نقش دیپلماسی در رسیدگی به آن را مورد بررسی قرار داد.

در ابتدای این جلسه، اد رویس رییس جمهوریخواه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت : همانطور که جامعه اطلاعاتی در ارزیابی خود از خطر جهانی در سال ۲۰۱۷ روشن کرد، دشمنان ما در استفاده از فضای مجازی برای تهدید منافع ما و پیشبرد خودشان موفقتر می شوند.وی با اشاره به ایران، گفت: ماهیت باز اینترنت به طور فزاینده توسط رژیم های اقتدارگرا مانند چین، که به شدت دیدگاه حاکمیت سایبری را ترویج می دهد، و بر کنترل دولت بر فضای مجازی تأکید دارد تحت فشار قرار گرفته است.اقای رویس افزود: ما این مورد را به تازگی در ایران مشاهده کردیم، جایی که حکومت دسترسی به تلفن همراه و اینترنت را قطع کرد و یا شرکت ها را به قطع کردن اهرمهای دسترسی به خدمات رسانه های اجتماعی وادار کرد. این اهرمها بمنظور سازماندهی اعتراضهای مسالمت آمیز و تظاهرات مورد استفاده قرار گرفتند.در این جلسه، همچنین الیوت انگل دموکرات ارشد کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در تایید گفت دشمنان آمریکا در فضای سایبری اقتصاد و تجارات گستاخ تر و پیشرفته ترو با رفتارهای خصمانه و ترسناک ما را تهدید می کنند.

نظر دهید
مطالب مرتبط