تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
3567
10:03  1396/12/02  

خوردن خون مار کبری توسط نظامیان ارتش آمریکا

خوردنخوردن

نظامیان آمریکایی شرکت کننده در رزمایش نظامی کبرای طلایی در تایلند خون مار کبری را نوشیدند.
نظر دهید
مطالب مرتبط