تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
3570
10:51  1396/12/02  

سامانه موشکی اسکندر-ام در کراسنودار روسیه

سامانهسامانه

تصاویر تمرین محاسبات سامانه موشکی «اسکندر-ام» در کراسنودار روسیه
نظر دهید
مطالب مرتبط