تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
3591
10:15  1396/12/07  

اسپوتنیک: امپراطوری آمریکا در حال فروپاشی است

اسپوتنیک:اسپوتنیک:

تغییرات مهمی در جهان در حال رخ دادن است و مهم ترین آنها فروپاشی امپراطوری آمریکاست.

به گزارش رصد تی وی , به نقل از اسپوتنیک؛ آمریکا در حال گذر از یک دوره “اصلاح“ تاریخی مشابه همان دوره ای است که اتحاد جماهیر شوروی سابق 30 سال پیش از آن گذر کرد.30 سال پیش، شوروی سابق متوجه شد قادر به تداوم سیستم سیاسی و اقتصادی خود نیست. همه امپراطورها در نهایت روزی به پایان خواهند رسید.به نوشته این خبرگزاری، تاریخ پر است از بقایای امپراطوری های بی شمار و امپراطوری آمریکا در این مساله یک استثنا نیست. نکته قابل توجه این است که چگونه طبقه سیاسی آمریکا و رسانه های خبری این کشور بحران در حال ظهور آمریکا را انکار می کنند.آمریکا در 70 سال گذشته بعد از جنگ جهانی دوم ده ها جنگ، نبرد نیابتی و براندازی خشونت آمیز در قاره های مختلف راه انداخته است تا امپراطوری خود را حفظ کند. عنوان “پلیس جهانی“ که این کشور به خود می دهد بیشتر “اوباش جهانی“ است.اکنون امپراطوری آمریکا در آستانه ظهور جهانی چندقطبی با هدایت چین، روسیه و دیگر قدرتهای در حال ظهور، می لرزد.وقتی مقامات آمریکا از شکل دادن نظم جهانی توسط روسیه و چین شکایت می کنند در واقع تلویحا پایان هژمونی پنداری آمریکا را پذیرفته اند. روزهای خوش سرمایه داری آمریکا کاملا سپری شده و این سیستم که زمانی بسیار بازدهی داشت اکنون فقط اسکلتی از آن باقی مانده است.با این حال آمریکا به جای پذیرش افول خود با خصومت در حال مقاومت از طریق تخریب قدرت چین و روسیه به عنوان قدرتی نامشروع است.

نظر دهید
مطالب مرتبط