تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
3907
00:26  1397/03/25  

احساسات ساده در پرتره های خبری اسپوتنیک

احساساتاحساسات

نظر دهید
مطالب مرتبط