تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4054
18:43  1397/05/04  

اعتصاب رانندگان تاکسی در اسپانیا

اعتصاباعتصاب

رانندگان تاکسی در بارسلونای اسپانیا، در اعتراض به فعالیت تاکسی های اینترنتی دست به اعتراض و اعتصاب زدند.
نظر دهید
مطالب مرتبط