تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4067
13:31  1397/05/08  

طولانی ترین ماه گرفتگی قرن در کشورهای جهان

طولانیطولانی

بخش عمده ای از مردم جهان شاهد طولانی ترین ماه گرفتگی قرن حاضر بودند.
نظر دهید
مطالب مرتبط