تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4112
  
نقش انگلیس در سرنگونی حکومت رضا خان
   

در حال بارگزاری...

نقش انگلیس در سرنگونی حکومت رضا خان

08:43  1397/06/03  

یک شباهت حکومت رضا خان و محمدرضا پهلوی این بود که هر دو با کودتای انگلیسی بر سرکار آمده بودند.


نظر دهید