تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4152
16:35  1397/05/28  

مقابله با شکارچیان غیرقانونی در آفریقای مرکزی

مقابلهمقابله

شکار بی رویه فیل ها در آفریقای مرکزی مقامات دولتی را ناگزیر ساخته تا نیروهای ویژه ای را برای مقابله با شکارچیان غیرقانونی تشکیل دهند.

نظر دهید
مطالب مرتبط