تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4153
16:44  1397/05/28  

ادامه تظاهرات فلسطینیان در نوار غزه‎

ادامهادامه

اعتراضات فلسطینیان خواستار حق بازگشت به سرزمین مادری شان در نوار غزه ادامه دارد و نظامیان صهیونیست به سرکوب خشونت بار معترضان ادامه می دهند.

نظر دهید
مطالب مرتبط