تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4199
19:26  1397/06/11  

حفره های بزرگ

حفرهحفره

زمین زیر پای ما شاید بسیار محکم به نظر برسد، اما گاهی به یکباره حفره هایی بسیار عمیق در دل زمین ایجاد می شود و هر آنچه روی زمین هست را به درون خود می کشد.

نظر دهید
مطالب مرتبط