تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4212
19:13  1397/06/15  

حمله معترضان به ساختمان استانداری بصره

حملهحمله

رئیس پلیس بصره از تدابیر امنیتی برای حمایت از مراکز دولتی و حساس خبر داد و گفت: برخی از معترضان سلاح و بمبهای آتشزا دارند. اینها تظاهرات کننده نیستند.


نظر دهید
مطالب مرتبط