تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4237
20:51  1397/06/20  

تظاهرات ضد دولتی در روسیه‎

تظاهراتتظاهرات

تظاهرات در روسیه علیه افزایش سن بازنشستگی با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد.
نظر دهید
مطالب مرتبط