تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4294
13:25  1397/07/07  

سلفی های ماجراجویانه‎

سلفیسلفی

گاهی عطش سلفی گرفتن افراد ماجراجو را به مناطق بسیار خطرناک می کشاند که می تواند جانشان را به خطر بیاندازد.


نظر دهید
مطالب مرتبط