تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4444
10:09  1397/08/20  

فروپاشی اتحادیه اروپا

فروپاشیفروپاشی

تحلیلگران فروپاشی اتحادیه اروپا را پیش بینی کردند.

به گزارش رصد تی وی , به نقل از بلومبرگ، خبرنگاران معتقدند که مسأله اصلی در این قضیه با یافتن «تعادل» بین همگرایی و تلاش انتقال بخش اعظم قدرت به پارلمان های ملی مرتبط است.اتحادیه اروپا شبیه آنچه امپراطوری ها پس از جنگ جهانی اول با آن مواجه شدند با خطر فروپاشی روبروست.نویسندگان مقاله مذکور متذکر شدند که اوضاع کنونی در اروپا، وقتی طرفداران همگرایی و ملی گرایان با هم درگیر می شوند یادآور وضعیتی است که پس از جنگ جهانی اول در در قاره اروپا شکل گرفت و به جنگ جهانی دوم منجرشد.وزیرامورخارجه سابق چک اعلام کرد که اگر اتحادیه اروپا مدرنیزه نشود، سرنوشتی مانند سرنوشت اتریش-مجارستان در انتظار آن خواهد بود.به عقیده تحلیلگران مسأله اصلی در این قضیه با یافتن «تعادل» بین همگرایی و تلاش انتقال بخش اعظم قدرت به پارلمان های ملی مرتبط است.

نظر دهید
مطالب مرتبط