تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4491
19:08  1397/09/06  

بارش سنگین برف در آمریکا‎

بارشبارش

بارش سنگین برف در غرب و میانه آمریکا موجب بسته شدن راه ها و لغو بسیاری از پروازها شد.
نظر دهید
مطالب مرتبط