تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4509
17:58  1397/09/12  

خسارات اعتراضات پاریس‎

خساراتخسارات

اعتراضات روزهای گذشته در پاریس خسارات زیادی را به اموال عمومی و خصوصی وارد کرده است.
نظر دهید
مطالب مرتبط