تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4577
23:26  1397/10/08  

بیم و امید خانواده های مهاجران سنگالی‎

بیمبیم

خانواده های سنگالی که اعضایشان برای یافتن کار و زندگی بهتر از طرق غیرقانونی به کشورهای دیگر مهاجرت کرده اند، با نگرانی، در انتظار شنیدن خبری از عزیزان خود هستند.

نظر دهید
مطالب مرتبط