تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
5620
17:26  1397/11/28  

اعتصاب معلمان در آمریکا‎

اعتصاباعتصاب

هزاران معلم در دنور آمریکا در اعتراض به شرایط نامناسب دستمزدها دست به اعتصاب زدند.

نظر دهید
مطالب مرتبط