تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
5633
16:47  1397/12/03  

جشنواره فانوس در شرق آسیا‎

جشنوارهجشنواره

جشنواره فانوس که به عنوان حسن ختام جشن های سال نوی چینی محسوب می شود در چین، تایوان و سایر کشورهای شرق آسیا برگزار شد.

نظر دهید
مطالب مرتبط