تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
741
09:36  1394/11/12  

تجمع نژادپرستان انگلیسی علیه پناهجویان

تجمعتجمع

در جریان تظاهرات اعتراضی "جبهه ملی انگلیس" به پذیرش پناهجویان در "دوور" انگلیس میان آنها و حامیان پناهجویان درگیری رخ داد.
نظر دهید
مطالب مرتبط